Wednesday, May 9, 2012

TEORI HURAIAN BAHASA·         Dipelopori oleh Panini (India).
·         Bahasa ialah ucapan fikiran dan perasaan manusia dengan teratur serta menggunakan alat untuk membunyikan suara.
·         Mementingkan bahasa tulisan
·         Penutur diwajibkan mematuhiperaturan, kesilapan yang dilakukan dianggap sebagai kesalahan
·         Pengajaran banyak tertumpu kepada nahu terjemahan

2.      Struktural
·         Dipelopori oleh Edward Sapir,Bloomfield dan Leonard de Saussure.
·         Bahasa adalah sistematik, mempunyai tatabahasa sendiri hidup dan berubah.
·         Bahasa mempunyai satu sistem,mempunyai peraturan,, arbitrari dan digunakan untuk perhubungan.
·         Menumpukan kajian terhadap fonologi,morfologi dan sintaksis
·         Huraian bahasa dilakukan secara induktif.
·         Huraian bahasa tidak menentingkan makna dan analisis dibuat secara luaran

3.      Transformasi Generatif
·         Dipelopori oleh Noam choamsky
·         Manusia dilahirkan dengan kecekapan semula jadi untuk berbahasa.
·         Penutur natif berkebolehan membentuk dan memahami peraturan yang baru.
·         Daripada kebolehan ini akan membentuk rumus-rumus bahasa secara transformasi yang lengkap.
·         Penguasaan bahasa adalah berdasarkan penguasaan bahasa pertama terlebih dahulu.
·         Ayat mempunyai struktur dalaman dan luaran
·         Bahasa bersifat sejagat dan kreatif.
·         Binaan ayat mempunyai hubungan erat dan menggunakan simbol untuk menganalisis nahu

4.      Teori Fungsional
·         Dipelopori oleh Haliday dan Wilkins.
·         Mengkaji tentang perubahan yang berlaku pada struktur  bahasa ketika seseorang berkomunikasi.
·         Anggap bahasa sebagai alat perhubungan.
·         Mementingkan aspek semantik
·         Pengukuhan bahasa boleh berlaku secara verbal dan non-verbal
·         Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan emosi penutur.
·         Turut memberi perhatian kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi.
·         Aspek yang ditekankan ialah perubahan yang berlaku pada bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...