Sunday, March 4, 2012

kata majmuk dan kata ganda


3.3 Kata Majmuk

Proses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata atau lebih, dan bentuk baru yang terhasil akan membawa makna yang tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Bentuk kata majmuk tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Contoh kata majmuk adalah seperti berikut:


3.2.1 Kata Majmuk Rangkai Kata Bebas

Contohnya:              alat tulis            nasi minyak           kerusi malas


3.2.2 Kata Majmuk Istilah Khusus

Contohnya:              batu kapur                  carta pai              kanta tangan


3.2.3 Kata Majmuk Maksud Kiasan

Contohnya:              kaki ayam                   duit kopi               berat tangan

Terdapat juga sebilangan bentauk kata majmuk yang disebut sebagai kata majmuk mantap iaitu dieja secara serangkai, seperti dalam contoh berikut:
  antarabangsa     apabila         padahal   olahraga    warganegara


3.4 Kata Ganda

Proses penggandaaan dalam bahas Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau separa. Kata dasar juga boleh digandakan secara berentak, iaitu berdasarkan bunyi tertentu. Tiga jenis penggandaan dalam bahasa Melayu adalah seperti yang berikut:


3.3.1 Penggandaan Penuh

Contohnya:               pulau-pulau              buku-buku    cantik-cantik


3.3.2 Penggandaan Separa

Contohnya:              jejari                     sesisir                  lelangit


3.3.3 Penggandaan Berentak

Contohnya:           sayur-mayur                 lauk-pauk     gunung-ganang

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...