Sunday, March 4, 2012

golongan kata tugas


3.8 Golongan Kata Tugas

Golongan kata yang bersifat pelbagai jenis (keterangan) yakni terkandung dalamnya golongan-golongan kecil yang berbeza tetapi mempunyai satu sifat yang sama iaitu tidak boleh menjadi unsur inti bagi frasa nama, frasa kerja, dan frasa adjektif.
                   Kata tugas masuk ke dalam ayat, klausa atau frasa untuk mendukung maksud sesuatu tugas sintaksis tertentu. Fungsi kata tugas dalam ayat adalah sebagai pemeri, penerang, penentu, penghubung, pembenar, penguat, penegas, dan beberapa tugas yang lain.
                  
Berikut disenaraikan kelompok kata tugas dengan contoh-contoh kata yang berfungsi bagi mendukung sesuatu tugas dalam sintaksis tertentu.

kata hubung                    :       dan, atau, tetapi
kata seru                         :      wah,amboi, ci
kata tanya                       :      apa, berapa, siapa
kata perintah                   :      sila, tolong, harap
kata pangkal ayat           :      hatta, maka, syahadan
kata bantu                       :      akan, sudah, pernah
kata penguat                  :       sangat, amat, paling
kata penegas                 :       juga, lah, tah, kah, pun
kata nafi                          :      tidak, bukan
kata pemeri                    :       ialah, adalah
kata sendi nama            :      di, dari, dalam, daripada
kata pembenar               :      ya, betul, benar
kata bilangan                  :      dua, segala, banyak
kata arah                         :      atas, bawah, tepi

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...