Thursday, January 13, 2011

Teori Huraian Bahasa

Terdapat 4 jenis teori huraian bahasa iaitu:

1.      1) Nahu Tradisional
 • Dipelopori oleh Panini (India). 
 • Bahasa ialah ucapan fikiran dan perasaan manusia dengan teratur serta menggunakan alat untuk membunyikan suara.
 • Mementingkan bahasa tulisan
 • Penutur diwajibkan mematuhiperaturan, kesilapan yang dilakukan dianggap sebagai kesalahan
 • Pengajaran banyak tertumpu kepada nahu terjemahan
2) Struktural
 • Dipelopori oleh Edward Sapir, Bloomfield dan Leonard de Saussure.
 • Bahasa adalah sistematik, mempunyai tatabahasa sendiri hidup dan berubah.
 • Bahasa mempunyai satu sistem,mempunyai peraturan,, arbitrari dan digunakan untuk perhubungan.
 • Menumpukan kajian terhadap fonologi,morfologi dan sintaksis
 • Huraian bahasa dilakukan secara induktif.
 • Huraian bahasa tidak menentingkan makna dan analisis dibuat secara luaran 
 3) Transformasi Generatif
 • Dipelopori oleh Noam Choamsky
 • Manusia dilahirkan dengan kecekapan semula jadi untuk berbahasa.
 • Penutur natif berkebolehan membentuk dan memahami peraturan yang baru.
 • Daripada kebolehan ini akan membentuk rumus-rumus bahasa secara transformasi yang lengkap.
 • Penguasaan bahasa adalah berdasarkan penguasaan bahasa pertama terlebih dahulu.
 • Ayat mempunyai struktur dalaman dan luaran
 • Bahasa bersifat sejagat dan kreatif.
 • Binaan ayat mempunyai hubungan erat dan menggunakan simbol untuk menganalisis nahu 
 4) Teori Fungsional
 • Dipelopori oleh Haliday dan Wilkins.
 • Mengkaji tentang perubahan yang berlaku pada struktur  bahasa ketika seseorang berkomunikasi.
 • Anggap bahasa sebagai alat perhubungan.
 • Mementingkan aspek semantik
 • Pengukuhan bahasa boleh berlaku secara verbal dan non-verbal
 • Penggunaan bahasa dapat menggambarkan fikiran dan emosi penutur.
 • Turut memberi perhatian kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi.
 • Aspek yang ditekankan ialah perubahan yang berlaku pada bentuk bahasa ketika seseorang itu berkomunikasi.

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...