Saturday, January 5, 2013

Sarjana Latin zaman RomZaman Rom
Orang Rom telah mengambil ahli bidang bahasa setelah tamadun Yunani runtuh. Mereka telah mengambil ilmu bahasa Yunani dan membuat kajian dalam bahasa Latin. Jika dikaji perkembangan bahasa pada zaman ini lebih kepada perubahan sistem bahasa daripada tamadun Yunani kepada bahasa Latin. Mereka kurang menyumbang kepada perkembangan ilmu baharu berkenaan bahasa. Walau bagaimanapun sumbangan mereka amat penting kerana hasil tulisan mereka menjadi rujukan kepada semua pengkaji bahasa selepas zaman itu.
Setelah runtuhnya zaman Iskandariah, pusat pengajian berpindah ke Rom. Usaha-usaha yang dibuat oleh orang-orang Yunani dalam bidang tatabahasa telah dilakukan khususnya terhadap bahasa Yunani tetapi terlalu sedikit kajian yang telah dibuat terhadap bahasa Latin. Orang-orang Roma mendirikan peradaban dalam bidang tatabahasa tradisional ini menyambung sahaja usaha-usaha yang telah dilakukan oleh orang-orang Yunani sebelum darinya. Cuma yang berbeza adalah dari segi bahasa yang dikaji itu sahaja. Orang Yunani mengkaji bahasa Yunani, manakala orang-orang Roma sama sahaja dengan yang telah dilakukan oleh oran-orang Roma sama sahajadengan yang telah dilakukan oleh orang-orang Yunani terhadap bahasa yang dikaji oleh mereka itu. Kajian di zaman Yunani banyak mempengaruhi pemikiran dan pengkajian tatabahasa zaman Roma. Orang-orang Roma telah terpengaruh dengan sifat pengkajian orang-orang Yunani seperti Aristostle. Pengaruh orang-orang Iskandariah dan Stoik misalnya, jelas sekali terlibat dalam kerja-kerja Vorra yang membuat kajian tentang bahasa Latin. Ahli-ahli tatabahasa Roma meniru model atau contoh-contoh orang Yunani bukan sahaja dari segi pandangan dan andaian-andaian terhadap bahasa, bahkan juga dari segi aspek-aspek lain yang lebih halus dalam bahasa, persamaan yang dikatakan hayati yang terdapat antara bahasa Yunani dan Latin menimbulkan satu anggapan bahawa beberapa kategori seperti golongan perkataan, kasus, nombor, sistem kala, dan sebagainya adalah merupakan ciri-ciri yang seharusnya ada dalam semua bahasa di dunia. Anggapan seperti ini berterusan hingga ke zaman pertengahan. Dalam zaman ini juga, pengkajian linguistik berlaku dengan agak pesat juga. Sebenarnya, apa yang berlaku pada zaman ini adalah bahawa orang-orang Roma ituhanya mengubah suai tinggalan bijak pandai Yunani tetapi digunakan untuk bahasa Latin. Dengan kata lain, pengkodifikasian pemikiran dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan di zaman Roma ini. Ada beberapa ahli tatabahasa Roma telah banyakmembuat sumbangan dalam bidang ilmu linguistik, khusunya dalam bidang tatabahasatradisional. Mereka itu ialah Appolonius Discollus, M.T. Varro dan Priscian.

Appolonius Discollus
Beliau mungkin merupakan orang yang pertama sekali bertanggungjawab dalam mengkodifikasikan bidang sintaksis dengan bergantung kepada hasil kajian orang-orang Yunani yang terdahulu. Beliau dikatakan telah banyak menerima pengaruh daripada penghuraian tatabahasa Yunani yang telah dilakukan oleh Dionysius Thrax. Appolonius telah melakukan kajiannya dengan berdasarkan kepada bahan yang terdapat di dalam Techne oleh Thrax dan bahan-bahan pemerhatian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis yang lebih dahulu dalam bidang sintaksis. Appolonius dengan tegas telah menubuhkan penghuraian sintaksisnya dengan berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja, disamping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kedua-dua jenis utama tadi. Antara yang menarik menngenai kerja-kerja Appolonius iniadalah usahanya menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama atau ganti nama dengan kata kerja. Selain dari itu, beliau merupakan ahli tatabahasa yang benar-benar menyedariakan hakikat penggolongan perkataan-perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian.

M.T. Varro (116-27 SM)
Varro hidup semasa dengan Thrax. Oleh yang demikian, beliau juga menyedari kontroversi bijak pandai Stoik dan Iskandariah. Varro merupakan seorang penulis tatabahasa yang bebas dan asli mengenai beberapa aspek dan pegangan linguistikbahasa Roma. Dalam pada itu, cara penghuraian beliau pernah dikritik sebagai tidak menarik, tetapi dalam bidang masalah-masalah linguistik beliau telah dianggap sebagai ahli tatabahasa yang paling tulin dalam kalangan bijak pandai bahasa Latin. Beliau telah banyak terpengaruh dengan pemikiran orang-orang Stoik. Varro berpendapat bahawa bahasa adalah seragam. Dia berpendapat yang ahli anomali adalah salah faham kerana tidak melihat seragaman bahasa yang semulajadi. Dalam bidang morfologi, Varro telah menghuraikan beberapa kategori tatabahasa yang tertentu iaitu dari segi cara penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani yang terdahulu. Disinilah letaknya keaslian dan ketulinan beliau dalam penghuraian tatabahasa Latin itu.

Priscian (500 TM)
Hasil kajian beliau yang diberi namanya Institutiones gramaticae telah diterima sebagai suatu yang standard untuk beberapa lama, bahkan diterima sebagai satu yang standard untuk beberapa lama, bahkan hingga sekarang. Dalam pada itu penghuraianya terhadap tatabahasa tradisional Latin itu dikatakan tidak konsisten, malahan kriteria yang dipakai bercampur-aduk antara yang formal dengan bersifat semantik. Dalam banyak hal, Priscian bergantung dengan banyaknya kepada usaha-usaha Thrax dan Appolonius khususnya dalam bidang penggolongan perkataan danpenentuan perkataan-perkataan kepada jenis-jenisnya. Priscian menggunakan perkataan analogia untuk maksud unsur-unsur fleksi perkataan-perkataan yang seragam.
Anomalia yang bermaksud ‘tidak seragam’ merupakan istilah teknikal yang kerap dipakai dalam tatabahasa dalam kalangankepada jenis-jenisnya. Fikiran dan pandangan Varro mengenai pembahagian perkataan-perkataan Latin, mahupun penggolongan yang dilakukan telah sebenarnya terbayang dengan banyaknya dalam cara penggolongan yang dilakukan telah sebenarnya terbayang dengan banyaknya dalam cara penggolongan yang dibuat oleh Priscian pada umumnya, tatabahasa Priscian yang mengandungi 18 buah buku yang diterbitkan hingga hari ini dapatlah dianggap sebagai kajian grammarian orang-orang Roma yang representatif. Antara perkara-perkara yang dikaji dengan baiknya oleh beliau termasuklah penjenisan bunyi-bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan itu. Bidang fonetik melampaui kajian mengenai suku kata yang dikatakan unit yang boleh dituturkan dalam satu hembusan nafas. Dalam bidang morfologi pula, penghuraian beliau itu adalah kurang memuaskan jika dibandingkan dengan kajian yang telah diakukan oleh Varro. Dalam bidang morfologi, beliau telah menyentuh antara lain soal-soal pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi dan sebagainya.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...